Eitarô Ozawa

Gender: male | Birthday: 1909-03-27 | Place of Birth:

Movies of Eitarô Ozawa

Godzilla 1985
Godzilla 1985

Godzilla 1985   1985

Release Date: 1985-07-26

Rating: 6.3

Production Companies: New World Pictures /

Director: Koji Hashimoto / Koji Hashimoto /

Stars: 
Ken Tanaka  /  Yasuko Sawaguchi  /  Keiju Kobayashi
The Inugamis
The Inugamis

The Inugamis   1976

Release Date: 1976-10-16

Rating: 7.8

Production Companies: Kadokawa Haruki Jimusho / Toho Company, Ltd. /

Director: Kon Ichikawa / Kon Ichikawa /

Stars: 
Yoko Shimada  /  Teruhiko Aoi  /  Mieko Takamine
Samurai Spy
Samurai Spy

Samurai Spy   1965

Release Date: 1965-07-10

Rating: 6.5

Production Companies: Shôchiku Eiga /

Director: Masahiro Shinoda / Masahiro Shinoda /

Stars: 
Jun Hamamura  /  Takeshi Kusaka  /  Seiji Miyaguchi
Assassination
Assassination

Assassination   1964

Release Date: 1964-10-30

Rating: 7.3

Production Companies: Toho Company / Shôchiku Eiga /

Director: Masahiro Shinoda / Masahiro Shinoda /

Stars: 
Masahiro Shinoda  /  Muga Takewaki  /  Sumio Takatsu
When a Woman Ascends the Stairs
When a Woman Ascends the Stairs

When a Woman Ascends the Stairs   1960

Release Date: 1960-01-15

Rating: 8.3

Production Companies:

Director: Sakae Hirosawa / Sakae Hirosawa /

Stars: 
Masayuki Mori  /  Tatsuya Nakadai  /  Reiko Dan
The Human Condition I: No Greater Love
The Human Condition I: No Greater Love

The Human Condition I: No Greater Love   1959

Release Date: 1959-01-15

Rating: 8.6

Production Companies: Shôchiku Eiga / Ninjin Club /

Director: Masaki Kobayashi / Masaki Kobayashi /

Princess Yang Kwei Fei
Princess Yang Kwei Fei

Princess Yang Kwei Fei   1955

Release Date: 1955-05-03

Rating: 6.7

Production Companies: Daiei Studios / Shaw and Sons /

Director: Kenji Mizoguchi / Kenji Mizoguchi /

Stars: 
Machiko Kyô  /  Masayuki Mori  /  Sô Yamamura
The Crucified Lovers
The Crucified Lovers

The Crucified Lovers   1954

Release Date: 1954-11-23

Rating: 7.8

Production Companies: Daiei Studios /

Director: Kenji Mizoguchi / Kenji Mizoguchi /

Stars: 
Kazuo Hasegawa  /  Kyôko Kagawa  /  Eitarô Shindô
Samurai I: Musashi Miyamoto
Samurai I: Musashi Miyamoto

Samurai I: Musashi Miyamoto   1954

Release Date: 1954-09-25

Rating: 7.5

Production Companies: Toho Company /

Director: Hiroshi Inagaki / Hiroshi Inagaki /

Stars: 
Toshirō Mifune  /  Rentarô Mikuni  /  Mariko Okada
Ugetsu
Ugetsu

Ugetsu   1953

Release Date: 1953-03-26

Rating: 8.3

Production Companies: Daiei Studios /

Director: Kenji Mizoguchi / Kenji Mizoguchi /

Stars: 
Masayuki Mori  /  Machiko Kyô  /  Kinuyo Tanaka
Home >

Eitarô Ozawa